Opplæringsloven §9A – Elevenes skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø.

Alle elever har en lovfestet rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, miljø og trivsel. Bjerkely skole har nulltoleranse mot krenkelser som mobbing, diskriminering og trakassering. Vi arbeider kontinuerlig og systematisk for å sikre denne retten.

Skolen har aktivitetsplikt om vi får kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø og skal snarest undersøke saken. Vi samarbeider tett med foreldrene og lager en tiltaksplan som evalueres etter et gitt tidsrom.

Ta kontakt med kontaktlærer og/eller rektor om du opplever at ditt barn ikke har det godt på skolen, det skal vi sammen gjøre noe med!

Se ellers Bjerkely skoles virksomhetsplan og selve lovteksten.