Ordensreglement

Her er reglene som ble vedtatt i skolestyret 19. september 2012

Skolen vår skal hjelpe elevene til å leve til Guds ære og til beste for andre mennesker. Hovedregelen for hvordan vi skal være mot de andre på skolen blir derfor:

Slik du vil at andre skal være mot deg, skal du være mot dem!    Matt. 7.12

Reglene gjelder på skolens område, på skolebussen, på skoleturer, leirskole og i andre aktiviteter i skolens regi.


 1. Trivsel: Skolen vår skal være et trygt og trivelig sted å være. Hver enkelt har derfor ansvar for skolemiljøet ved å:
  a. Ta hensyn til hverandre
  b. Vise respekt for hverandre
  c. Snakke vennlig og høflig til hverandre. Mobbing, slagsmål og annen voldsom lek er ikke tillatt.
  d. Opplever elever vold eller mobbing, må voksne få beskjed om dette.

 1. Miljø: Alle har ansvar for å behandle hele skoleanlegget, skolebygninger, møbler, skolebøker og annet utstyr pent.
  a. Hjemmene er ansvarlige for utlevert skolemateriell.
  b. Det andre eier, lar du være i fred.
  c. Skolen er uten ansvar for elevenes eiendeler.

 1. Undervisning:
  a. Alle skal møte presis til undervisning og ha med det som skal brukes av bøker og materiell.
  b. Elevene skal ha med gymtøy.
  c. Materiell og utstyr skal settes på plass etter bruk.
  d. Klasserom og fellesrom skal være ryddige når elevene går ut.
  e. Avfall kastes etter reglene om kildesortering.
  f. Ganger og trapper skal ikke være områder for lek, roping og støy.
  g. Toaletter skal ikke brukes til oppholdsrom.
  h. Vi skal ta hensyn til med-elevers helse og sikkerhet. Alle skal kunne føle seg trygge ute i skolegården.
  i. Unngå forsøpling og ødeleggelse.
  j. Snøballkasting er ikke tillatt, hvis ikke annet er avtalt. Vår og høst vil det bli gitt nærmere instrukser for bruk av fotballsletta, plener og områder som er beplantet.
  k. Det er ikke tillatt å bruke mobiltelefon eller elektroniske spill på skolen.
  l. Kaker, godterier og mineralvann er bare tillatt ved spesielle anledninger avtalt med lærer.
  m. Gjenstander som kan oppleves som farlige, slik som kniv, lighter osv. må elever ikke ha med seg på skolen.

 1. Helse:
  a.Dersom elev er syk eller har annen fraværsårsak, skal det gis beskjed via sms eller telefon til kontaktlærer og sjåfør senest før
  bussavgang gjeldende morgen. Det skal også gis skriftlig melding (e-post eller meldingsbok).
  b. Ved hodelus og/eller andre smittsomme sykdommer skal skolen informeres.c. Elevene må ha innesko og / eller gymsko med såler
  som ikke sverter.d. I friminuttene er vi ute hvis ikke annet er avtalt. Elevene skal alltid ha klær tilpasset årstid og vær.

 1. Trafikk:
  a. I skoletiden er det ikke lov å sykle på skolens område, og ingen får gå ut på hovedveien.
  b. Elevene skal ikke oppholde seg på skolens parkeringsplass.
  c. Hvis ballen havner utenfor gjerdet, skal eleven si fra til den læreren som har inspeksjon.

 1. Samarbeid mellom skole og hjem:
  a. Alle viktige meldinger til skolen skal være skriftlige, enten i meldingsbok eller per e-post. Sms kan gjerne brukes til beskjeder der
  det ikke er behov for skriftlig dokumentasjon. Etter fraværet skal det gis melding på e-post eller i meldingsbok.
  b. Dersom elev ikke skal hjem med bussen, må foresatte gi skolen beskjed i god tid om dette! Avtaler elever imellom (besøk hos
  hverandre) må foresatte ha gjort avtale om dagen i forveien. Foresatte må avklare plass på bussen med bussjåfør /eventuelt hente
  selv.
  c. Bare foresatte kan søke permisjon fra undervisningen for eleven. Permisjon fra undervisningen gis bare etter skriftlig søknad fra
  foresatte, enten per brev, e-post eller meldingsbok. Søknader om permisjon må leveres til skolen i god tid.- Permisjon inntil 1 dag
  gis av kontaktlærer (sms)- Permisjon inntil 1 uke gis av rektor. Søknaden må komme minst 2 uker i forveien.- Permisjon ut over 1
  uke kan bare gis etter søknad til skolestyret, minst 6 uker i forveien.
  d. Fra 5.klasse skal elevene være med på konferansetimer. Elever i 1.-4.klasse er med på konferansetimer etter avtale med
  kontaktlærer.
  e. Skolens råd og utvalg skal legge forholdene til rette for et godt samarbeid.f. Det betales skolepenger etter de til enhver tid gjeldende
  satser

 1. Reaksjoner ved brudd på reglene:
  Brytes reglene, skal eleven gis anledning til å uttale seg muntlig til den som skal ta avgjørelsen om eventuell sanksjon, jfr. Privatskoleloven § 3 – 9 andre ledd. Følgende sanksjoner er mulig:
  a. Påtale eller anmerkning fra lærer eller rektor.
  b. Få melding med hjem.
  c. Bortvisning fra klasse/gruppe i timen eller frikvarter etter faglærers avgjørelse, jfr. Privatskoleloven, § 3 -10.
  d. Bortvisning resten av dagen etter rektors avgjørelse. Foresatte varsles før iverksetting, j.fr. Privatskoleloven, § 3 -10.
  e. Når hensynet til de andre elevene tilsier det, kan en elev i særlige tilfelle flyttes til en offentlig skole i hjemkommunen, j.fr.
  Privatskoleloven, § 3-3. Hjemkommunen gjør vedtak om dette. Departementet er klageinstans
  f. Foresatte kan gjøres ansvarlig for skade på skolens utstyr/ bygninger eller ting som tilhører lærere/ andre elever. Ved ødeleggelse
  eller hærverk kan elev eller foresatte pålegges å betale eller reparere skaden, etter regel om skadeerstatning i Lov om
  Skadeerstatning, § 1.g. Skolen har rett til å inndra gjenstander som ikke skal brukes eller ikke er tillatt i skoletiden.
  En god skole er en trygg og trivelig skole!

Behandlet i lærerråd september 2012
Behandlet i elevråd september 2012
Behandlet i FAU september 2012
Vedtatt i skolestyret 19.september 2012