Inntaksreglement

Formålsbestemmelse og inntaksreglement for Bjerkely skole

Det evangelisk-lutherske kirkesamfunns skolers formålsbestemmelse

Skolen skal hjelpe foreldrene med å gi elevene den kristne undervisning og oppdragelse som dåpen forutsetter.
Skolen skal legge til rette for at elevene i møte med Guds ord og et kristent miljø kan vinnes for Kristus, få næring og vekstvilkår for troen og ha håp om evig liv.
Ved å gi solid kristendomsopplæring og gode allmennkunnskaper og ved å søke å utvikle den enkelte elevs evner og anlegg, vil skolen gi elevene hjelp til å kunne leve et rikt liv til Guds ære og medmenneskers gagn.
DELKs livssynsskoler er forpliktet på den evangelisk-lutherske bekjennelse. Kristendomsundervisningen er obligatorisk, og det gis ikke fritak fra denne (jf. Friskolelovens § 3-12).

Inntaksreglement for Bjerkely skole

 1. Generelle vilkår for opptak
  Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for opptak i offentlig grunnskole, og har hele landet som opptaksområde, (jf. Friskolelovens § 3-1). Søknad om elevplass sendes på skolens søknadsskjema.
  Rektor vil normalt invitere til samtale med søkeren og foresatte etter opptaket.
 2. Informasjon og kjennskap til skolen
  Det anbefales at foresatte som vil søke sine barn inn på skolen, setter seg godt inn i hva skolen står for. Informasjon kan fås på informasjonsmøter om skolen, eller ved å motta informasjonsmateriell. Se også skolens nettside: www.bjerkelyskole.no
 3. Opptak
  Dersom søkningen er større enn kapasiteten, vil opptak skje etter følgende prioritering:
  1. Søker eller foresatt er medlem av DELK
  2. Søker som har/har hatt søsken ved skolen
  3. Barn av ansatte i DELK
  4. Søkere som må bytte skole på grunn av flytting
  5. Loddtrekning
 4. Søknads- og inntaksfrister
  Søknadsfristen er 1. februar samme året som ønsket skolestart. Søknadsfristen er ikke endelig. Ved ledigkapasitet vil skolen praktisere løpende opptak fram til 25.09, og søknader som kommer inn etter søknadsfristen, prioriteres i den rekkefølge de er kommet inn.
  Elever som må bytte skole på grunn av flytting samt barn av ansatte vil, ved ledig kapasitet, også tas innetter 25.09.
 5. Vedtak om opptak av elever
  Rektor avgjør søknad om opptak i henhold til reglementet. Søker kan kreve at rektors avgjørelse blir forelagt skolestyret til behandling. Vedtaket om opptak eller avslaget på søknad om opptak er enkeltvedtak etter Forvaltningsloven § 2, og kan påklages innen 3 uker, jf Forvaltingsloven § 28. Klageinstans er Fylkesmannen i Vestfold. Klagen sendes skolen, som så avgjør om skolen vil omgjøre vedtaket eller om klagen skal oversendes Fylkesmannen.

  Vedtatt i skolestyret 05.02.2020              

  soknadsskjema_vedtatt_13-03-2013